Vigtig information

På denne side finder du vores forretningsbetingelser, persondatapolitik og cookie information.

Forretningsbetingelser for SundVision ApS

Anvendelse

Disse forretningsbetingelser finder anvendelse for alle aftaler om salg af ydelser og andre produkter, som ind-gås af SundVision ApS, CVR nr. 30 83 08 14 (herefter blot benævnt SundVision) med dette selskabs kunder, samt enhver brug af websiden www.SundVision.dk.

Gyldighed

Forretningsbetingelserne er gældende fra den 1. januar 2022, og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for ethvert salg af ydelser og produkter, som Sundvision foretager til kunden efter denne dato.

Der tages forbehold for senere ændringer i forretningsbetingelserne. Sundvisions til enhver tid opdaterede for-retningsbetingelser findes på Sundvisions website, www.SundVision.dk.

Sundvision kan således til enhver tid foretage rimelige ændringer i forretningsbetingelserne med bindende virk-ning for kundeforholdet. Ændringer, som foretages i forholdet til løbende opgaver, foretages med 1 måneds varsel overfor kunden.

Betaling i webshop

På sundvision.dk webshop kan der betales med Dankort, Visa, Mastercard og med MobilePay via QuickPay.

Aftaleindgåelse

Tilbud afgivet af SundVision bortfalder 30 dage fra afgivelsesdagen. Afgivne tilbud kan dog til enhver tid frit tilbagekaldes eller ændres.

Et tilbud anses som accepteret ved 1) SundVisions fremsendelse af ordrebekræftelse i tilfælde, hvor kunden har afgivet ordren uden forudgående tilbud fra SundVision eller 2) ved kundens skriftlige accept af eller ved kundens betaling af første rate i henhold til et af SundVision afgivet tilbud.

Priser og betalingsbetingelser

Medmindre andet er anført, er alle priser angivet ekskl. moms.

Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilskrives renter med 2 % per påbegyndt måned fra betalingsfristen.

Ved større projekter faktureres halvdelen af det aftalte honorar ved arbejdets start og resten efter projektets gennemførsel.

Et større projekt defineres som et projekt, hvor projektet forventes gennemført mere end 1 måned efter arbejdets start.

SundVision har ved forsinket betaling ret til uden varsel at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser overfor kunden vedrørende det konkrete projekt eller vedrørende eventuelt andre retsforhold parterne imellem.

Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, har SundVision uden varsel ret til at fjerne alle oploadede websiteløsnin-ger, som SundVision har leveret til kunden i forbindelse med projektets gennemførelse.

Undlader kunden at modtage en ydelse på den aftalte dag, skal betaling desuagtet erlægges, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

Kunden er ikke berettiget til at bringe SundVisions krav på betaling til ophør ved modregning, uanset om kun-dens krav måtte hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne.

Hvis det er aftalt, at en ydelse skal leveres i flere delleverancer, og det er aftalt, at kunden skal faktureres efter levering af sidste delleverance, er SundVision berettiget til a conto fakturering af hidtidige delleverancer, hvis kunden på et tidspunkt udskyder senere aftalte leveringstidspunkter.

AI Kurser

Alle AI kurser er forudbetalte grundet AI server klargørelse. Der gives delvis refusion ved afbud 8 dage før kursusstart. Der er ingen refusion ved manglende fremmøde eller afbud efter 8 dage før kursusstart.

Den aftalte ydelse

SundVision er overfor kunden forpligtet til at levere den ydelse, som er beskrevet i SundVisions tilbud eller løs-ningsbeskrivelse.

Forinden SundVisions igangsættelse af arbejdet, påhviler det kunden at sikre sig, at SundVisions tilbud eller løsningsbeskrivelse er udtømmende for den ydelse, som kunden har bestilt. Kunden bærer således det fulde ansvar for, at projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i tilbudet eller løsningsbeskrivelsen, medmindre andet er aftalt.

Eventuelle ændringer i løsningsbeskrivelsen eller tilbud skal for at være gyldige aftales skriftligt af parterne. Med mindre andet er aftalt, bærer kunden det fulde ansvar for, at ændringen af projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i en løsningsbeskrivelse.

Det påhviler kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende projektet.

Opsigelse

VDS (virtual dedicated server)
Kunden skal senest 3 måneder før næste VDS abonnementsperiode opsige abonnementet. Abonnementet skal opsiges skriftligt.

Andre produkter
Kunden skal senest 1 måned før næste abonnementsperiode opsige abonnementet. Abonnementet skal opsiges skriftligt.

Tidsplan

Er der mellem parterne aftalt en tidsplan, påhviler det SundVision at udføre projektet under overholdelse af tidsplanen.

Er der ikke aftalt en tidsplan, skal projektet udføres med den hast, som efter projektets omfang og omstændighederne i øvrigt må anses for rimelig.

Samarbejde under arbejdets udførelse

Projektet skal udføres i samråd mellem parterne. Samråd skal foregå ved løbende kontakt mellem parternes kontaktpersoner.

Med mindre andet er aftalt, er kunden ansvarlig for samordning og organisering af projektet inden for egen virksomhed. En navngiven person ved kunden skal fungere som kundens projektleder, og denne person skal have mulighed for at give bindende accepter i forhold til projektet og aftaler med SundVision.

SundVision har i forbindelse med projektets udførelse ret til at anvende underleverandører i det omfang, det ik-ke er til unødig gene for kunden.

Ekstraarbejder

SundVision skal snarest underrette kundens projektleder ved behov for supplerende ydelser eller udvidelse af projektet. SundVision giver besked, hvis SundVision anser de supplerende ydelser eller udvidelsen af projektet som et ekstraarbejde, der ikke er omfattet af projektplanen, løsningsbeskrivelsen eller tilbudet.

Opstår der under udførelsen af projektet behov for at udføre ekstraarbejder, kan disse faktureres særskilt og udover det aftalte honorar/pris.

Tidsforbrug til transport, møder, og relaterede udgifter for møder, der ikke er planlagt i projektplanen, løsnings-beskrivelsen eller tilbudet, kan faktureres særskilt, såfremt dette meddeles forud for det aktuelle møde.

Færdiggørelse af arbejdet / mangler ved arbejdet

Ved færdiggørelsen af et projekt laver SundVision en aflevering af det aftalte projekt til kunden. Afleveringens art vil afhænge af omfang og kompleksitet.

Kunden skal herefter reklamere til SundVision for registrerede fejl og mangler inden rimelig tid. Fejl og mangler, for hvilke der er reklameret inden en måned efter afleveringen af et projekt, udføres af SundVision uden bereg-ning. Reklamerer kunden for fejl og mangler senere end en måned efter afleveringen af et projekt, bortfalder SundVisions pligt til at afhjælpe mangler uden beregning.

Det påhviler således kunden straks efter afleveringen af projektet at udføre egne tests af projektet samt dets opfyldelse af løsningsbeskrivelsen og eventuelle bilag. Hvis kunden ikke påpeger fejl og mangler inden en måned efter afleveringen, kan afhjælpning ikke pålægges SundVision uden beregning.

Såfremt SundVision er ansvarlig for en fejl eller mangel, skal denne inden for rimelig tid påbegyndes løst, eller kunden skal anvises om, hvorledes denne kan udbedres.

Såfremt det under afhjælpningen af fejl viser sig, at fejlen ikke kan bebrejdes SundVision, er SundVision berettiget til at fakturere afhjælpningsarbejdet efter regning i henhold til den gældende prisliste.

Fejl forårsaget af forhold relateret til drift, tredjemands software eller kundens eget arbejde kan ikke henføres til SundVision. Ej heller kan kunden rejse krav mod SundVision for mangler, som kunden har godkendt på et tidli-gere tidspunkt.

SundVision påtager sig intet ansvar for funktionen af hardware, software eller andet, som af kunden stilles til rådighed for projektets gennemførelse eller af tredjepart hosting.

Kunden har bevisbyrden for, at eventuelle mangler eller skader kan henføres til handlinger eller forsømmelser fra SundVisions side.

Forsinkelse

Har parterne aftalt en tidsplan, foreligger der forsinkelse, såfremt afleveringen af projektet ikke har fundet sted på den aftalte leveringsdato. Forsinkelsen løber indtil den dato, hvor afleveringen finder sted.

Skyldes forsinkelsen forhold, der ikke er inkluderet i projektet fra SundVision, har SundVision ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen.

Såfremt der er forhold, der berettiger til yderligere udskydelse, er dette berettiget, såfremt SundVision kan angive rimeligheden herfor.

Følgende årsager til forsinkelse anses altid som rimelige og berettiget til tidsfristsforlængelse:

– Ændringer af det aftalte arbejde, der ønskes af kunden.
– Kundens egen forsinkelse.
– Andre forhold hos kunden, som opstår uden SundVisions skyld.
– Forhold, der opstår uden SundVisions skyld, og over hvilke SundVision ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk.
– Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes SundVisions egne forhold

Det er kundens ansvar, at der er stillet hardware, software og andet til rådighed i god tid med henblik på at undgå forsinkelser for udførelsen af Projektet.

Erstatning

Parterne er med de begrænsninger eller tilføjelser, som fremgår af disse forretningsvilkår, ansvarlig overfor hin-anden i henhold til dansk rets almindelige regler.

SundVision er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af kundens forsinkelse eller andre culpøse forhold hos kunden.

Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med den konkrete opgave, er SundVision ikke ved forsinkelse eller fejl og mangler ved arbejdet ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre følgeskader, indirekte tab og økonomiske konsekvenstab hos kunden. Begrænsningen gælder dog ikke, hvis SundVision har handlet groft uagtsomt.

SundVisions erstatningsansvar for overfor kunden er altid begrænset til DKK 100.000 per opgave og til DKK 150.000 per kunde for erstatningskrav, som kunden rejser per kalenderår samt næstfølgende kalenderår.

Ejendomsforbehold

Alt software, hardware, webløsninger af enhver art, som leveres af SundVision, forbliver SundVisions ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverancen, herunder alle renter og omkostninger, er erlagt fuldt ud.

Rettigheder

Alle rettigheder til den tekniske udformning, programmeringer, algoritmer m.v. af projektet tilhører SundVision.

Ophavsretten til den grafiske udformning leveret af SundVision overgår i sin helhed til kunden efter betaling for udførelsen. Kunden opnår, efter fuld betaling af SundVisions honorar og omkostninger, en ikke-eksklusiv ret til eget brug af det udviklede projekt.

Kildekode til specialudviklede moduler kan på kundens foranledning udleveres i det omfang, at dette er muligt.

Kildekoden må udelukkende anvendes til videreudvikling af det konkrete projekt og må ikke videregives eller på nogen måde overdrages til tredjepart.

Omkostninger i forbindelse med udlevering af kildekode afregnes særskilt efter regning.

Kunden opnår ingen ophavsret til projektets eventuelle kildekode eller udviklede metoder ved SundVision i for-bindelse med projektets udførelse.

Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til websiden www.sundvision.dk tilhører SundVision. Materiale tilgængeligt på denne webside må downloades til ikke-kommerciel, personlig brug forudsat, at samtlige disse rettigheder respekteres.

Indholdet på websiden www.sundvision.dk, herunder tekst, billeder, lyd og video, må ikke på nogen måde anvendes, herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres, til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra SundVision.

Alle gratis oplæg tilhører SundVision indtil samtykke fra SundVision foreligger.

Enhver form for spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende sendt til www.sundvision.dk eller til SundVision om denne webside vil ikke blive behandlet fortroligt.

Fortrolighed

SundVision forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt. SundVision har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden som reference.

Registrering og brug af personoplysninger på www.sundvision.dk

SundVision indsamler alene personlige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, email-adresse, når kunden frivilligt har opgivet disse oplysninger til SundVision. SundVision indsamler kun de oplysninger om kunden, som er nødvendige for sikre, at kunden modtager en professionel og korrekt behandling.

SundVision videregiver ikke kundens personlige oplysninger til tredjemand uden kundens udtrykkelige samtykke.

Ansvarsbegrænsning vedrørende brug af www.SundVision.dk

Indholdet af denne webside har til formål at informere om hjemmesidedesign, skabeloner, CMS og multimedia.

SundVision fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside eller kundens hjemmeside.

Informationer på websiden er gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt, men SundVision fraskriver sig et-hvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, såvel direkte som indirekte, som følge af, at indholdet på websi-den er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert måde eller er utilgængeligt.

SundVision forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af websiden og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af websiden på internettet eller begrænse adgangen til websiden.

SundVision fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på denne webside, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på websiden tiltager sig oplysninger.

Endvidere fraskriver SundVision sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at denne webside eller serveren, som gør denne webside eller kundens side tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.

Denne webside indeholder links til tredjeparters websider. Disse links er alene indsat for at gøre det lettere for websidens brugere at finde udenforstående websider, som SundVision vurderer, websidens brugere kan have interesse for. Adgang til enhver anden webside linket til denne webside sker på eget ansvar og på egen risiko. SundVision har intet ansvar for sådanne websider.

Ved besøg på tredjeparters websider, via links fra denne webside, vil du være bundet af evt. betingelser gæl-dende for de pågældende websider.

Tvister og lovvalg

Alle tvistigheder i anledning af parternes aftale eller som har sammenhæng med denne, afgøres efter SundVisi-ons valg ved de danske domstole eller ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gælder i Danmark. En eventuel voldgift skal have sæde i Århus, Danmark.

Alle retsspørgsmål, som måtte opstå i anledning af aftalen og eventuelle underliggende leverancer, skal bedømmes efter dansk ret.

Advokat og samarbejdspartner

Innova advokatfirma
Mindet 2
8000, Århus C
CVR: 32278582
www.innova-law.com

Email: info@sundvision.dk
Web: sundvision.dk

SundVision ApS
Violvænget 2
5856 Ryslinge

CVR : 30830814